Ewaluacja

Ewaluacja jakości działalności naukowej według nowych zasad zostanie przeprowadzona po raz pierwszy w 2022 roku. Obejmie okres od 2017 do 2021 roku.

Podczas dokonywania oceny bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę.

Ewaluacja będzie przeprowadzona w ramach trzech kryteriów:

Kryterium I – poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej (70%)

 • artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji;
 • monografie naukowe, redakcje naukowe monografii i autorstwo rozdziałów w takich monografiach;
 • patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa hodowców od odmian roślin.

Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (10%)

 • projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, a także przez NCN, NCBR
 • komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how;
 • usługi badawcze na zlecenie podmiotów nienależących do systemu SZWiN;

Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (20%)

KEN podejmuje uchwałę w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla ewaluowanych podmiotów w poszczególnych dyscyplinach naukowych do 15 czerwca 2022 r.

W UEK ewaluacji podlegać będą następujące dyscypliny naukowe:

– ekonomia i finanse,

– nauki o zarządzaniu i jakości,

– nauki o polityce i administracji,

– nauki prawne,

– geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.


Minister, biorąc pod uwagę uchwałę KEN, przyznaje podmiotom w poszczególnych dyscyplinach naukowych kategorie naukowe: A+, A, B+, B lub C gdzie A+ jest kategorią najwyższą, a C kategorią najniższą.

Przyznana podmiotowi kategoria warunkuje jego pozycję w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce i od tej kategorii uzależnione są prawa podmiotu.

Wśród najważniejszych są:

 • przynależność do grupy uczelni akademickich,
 • uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego (min. B+ w dyscyplinie),
 • prowadzenie szkoły doktorskiej (min. B+ w dwóch dyscyplinach),
 • zgłaszanie kandydatów do KEN (min. B+ w dwóch dyscyplinach i nie posiadanie C w żadnej z dyscyplin),
 • kategoria jest składową algorytmu ustalającego wysokość subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego.

Rozporządzenia Ministra

z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

z dnia 28 listopada 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikaty MNiSW

Komunikat z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Źródło finansowania – Wsparcie Aktywności Publikacyjnej (WAP)

Obowiązki pracowników/doktorantów:

 1. składanie oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej
 2. posiadanie ORCID ID (elektronicznego identyfikatora naukowca)
 3. powiązanie kont w systemach ORCID i POL-on oraz w serwisie PNB
 4. bieżące sprawozdawanie publikacji naukowych

Wzory oświadczeń:

Oświadczenia pracowników:

 1. Oświadczenie nr 1 – oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowe
 2. Oświadczenie nr 1a – oświadczenie nowozatrudnionego pracownika o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej
 3. Oświadczenie nr 2 – oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby N
 4. Oświadczenie nr 3 – oświadczenie upoważniające UEK do wykazania osiągnięć naukowych

Dodatkowe oświadczenia pracowników:

 1. Oświadczenie nr 4 – oświadczenie o cofnięciu zgody na zaliczenie go do liczby N
 2. Oświadczenie nr 5 – oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie (dyscyplinach)
 3. Oświadczenie nr 6 – oświadczenie o zmianie udziału procentowego czasu pracy związanego z prowadzeniem działalności naukowej w zadeklarowanych dyscyplinach i/lub kolejności dyscyplin naukowych

Oświadczenie doktorantów:

 1. Oświadczenie nr 7 – oświadczenie doktoranta Szkoły Doktorskiej UEK upoważniające UEK do wykazania osiągnięć naukowych doktoranta, na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

Ustawa

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenia

Zarządzenia

 • z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie organizacji i zasad przygotowania danych oraz informacji na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej 2017- 2021
 • z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad przypisywania efektów finansowych projektów naukowych i wdrożeniowych do dyscyplin naukowych, jednostek organizacyjnych i pracowników Uczelni

Co to jest liczba N ?

Liczba N to liczba pracowników prowadzących działalność naukową w podmiocie w danej dyscyplinie naukowej, czyli pracowników, którzy złożyli:

-oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie

-oświadczenie o zgodzie do zaliczenia do pracowników prowadzących działalność naukową

Minimalny okres zatrudnienia

§ 37 W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. minimalny okres zatrudnienia, o którym mowa w:

1) § 17 ust. 8 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a oraz ust. 9 pkt 1,

2) § 20 ust. 9 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a oraz ust. 10 pkt 1

– wynosi 36 miesięcy.

§ 17 pkt 10. Przepisów ust. 8 i 9 NIE stosuje się w przypadku pracowników, którzy w okresie objętym ewaluacją:

1) korzystali z urlopu BEZPŁATNEGO,

2) korzystali z urlopu dla PORATOWANIA ZDROWIA,

3) korzystali z któregokolwiek z urlopów związanych z RODZICIELSTWEM, określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.),

4) przebywali na ZASIŁKU CHOROBOWYM lub pobierali ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.) – ŁĄCZNIE przez co najmniej 24 miesiące 

Co się dzieje z osobą, która reprezentuje dwie dyscypliny, a jedna z nich nie podlega ewaluacji?

§ 17.2 Rozporządzenia: W przypadku osób reprezentujących dwie dyscypliny naukowe wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, spośród których w ramach jednej dyscypliny naukowej ewaluacja nie jest przeprowadzana, sumę udziałów jednostkowych za publikacje naukowe uwzględniane w ewaluacji w ramach drugiej dyscypliny naukowej zwiększa się o 1, ale nie więcej niż do liczby 4.

Kiedy pracownik złożył oświadczenie o liczbie N, ale nie publikuje

Suma udziałów punktowych publikacji uwzględnianych w ewaluacji w ramach dyscypliny (3N) zmniejsza się o 3 w przypadku każdego pracownika prowadzącego działalność naukową uwzględnionego w liczbie N, który w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w podmiocie przez co najmniej 36 miesięcy i nie był autorem ani współautorem żadnego z osiągnięć naukowych w danej dyscyplinie

Wybór dyscypliny i liczba N. Co z tego wynika w kontekście ewaluacji? Kto powinien składać oświadczenia o liczbie N?

Ewaluacja obejmuje osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową.

Osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej raz na 2 lata składa oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje.

Ponadto każdy pracownik prowadzący działalność naukową jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, które upoważnia zatrudniający go podmiot do zaliczenia go do grupy pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, czyli do tzw. liczby N. Osobami prowadzącymi działalność naukową są z definicji wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych (dotychczas odpowiednio: naukowych i naukowo-dydaktycznych) oraz pracownicy naukowi zatrudnieni w instytutach naukowych PAN lub instytutach badawczych.

Ustawa nie wyklucza możliwości złożenia oświadczenia o zaliczeniu do liczby N także przez pracownika uczelni lub instytutu zatrudnionego na innych niż ww. stanowiska, jeżeli faktycznie prowadzi oni działalność naukową. Jeśli taki pracownik złoży oświadczenie o reprezentowaniu dyscypliny lub dyscyplin z racji prowadzenia działalności naukowej (a nie z racji brania udziału w prowadzeniu działalności naukowej), powinien także złożyć oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w tych dyscyplinach.

W przypadku, gdy pracownik prowadzi działalność naukową w więcej niż jednym podmiocie, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zaliczeniu do liczby N w jednym z tych podmiotów.

Jakie rodzaje projektów są uwzględniany w procesie Ewaluacji ?

§ 22. 1. Oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych dokonuje się

z uwzględnieniem następujących rodzajów osiągnięć:

1) projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanych w trybie konkursowym:

a) przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe,

b) ze środków UE, NCBiR, NCN, NAWA,

c)przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej,

2) projektów:

a) finansowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,

b) współfinansowanych w trybie konkursowym ze środków NAWA, NCN

3) komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;

4) usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.