Urlopy naukowe

Podstawa prawna:

Najważniejsze informacje:

 • Czas trwania urlopu doktorskiego wynosi maksymalnie 3 miesiące,
 • Komplet dokumentów należy złożyć u kierownika właściwego dziekanatu.

Wykaz dokumentów o przyznanie urlopu doktorskiego:

 • Podanie do Prorektora ds. Nauki,
 • Opinia promotora,
 • Opinia kierownika katedry,
 • Opinia Dziekana Kolegium,
 • Wykaz publikacji,
 • Zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego.

Podstawa prawna:

Najważniejsze informacje:

 • Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu, posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni, płatnego urlopu naukowego w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku,
 • Celem urlopu jest wyjazd do renomowanego zagranicznego lub krajowego ośrodka badawczego posiadającego nie niższą kategorię w danej dyscyplinie niż UEK – z wyłączeniem ośrodków krakowskich w celu nawiązania lub wzmocnienia kontaktów naukowych i doskonalenia warsztatu badawczego, pod warunkiem uzyskania finansowania wyjazdu z zewnętrznych źródeł oraz przeprowadzenie badań naukowych, których efektem będzie wyraźne przyspieszenie procesu ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, bądź realizacja projektu badawczego,
 • O urlop może ubiegać się nauczyciel akademicki zatrudniony w UEK, legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w UEK,
 • Nauczyciel akademicki ubiegający się o urlop naukowy zobowiązany jest przedstawić szczegółowy plan badań, które zamierza przeprowadzić w czasie urlopu oraz oczekiwane efekty publikacyjne w postaci monografii habilitacyjnej, cyklu jednotematycznych artykułów, tzw. „książki profesorskiej” lub w postaci znaczącego zwiększenia dorobku naukowego,
 • Warunkiem uzyskania przez nauczyciela akademickiego płatnego urlopu naukowego jest wykazanie się dorobkiem potwierdzonym liczbą punktów uzyskanych za działalność naukową w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku,
 • Nauczyciel akademicki ubiegający się o urlop naukowy składa oświadczenie, że nie wykonuje zatrudnienia w ramach stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wykaz dokumentów:

  • Wniosek o udzielenie urlopu naukowego
Sprawozdanie z osiągnięć będących efektem urlopu naukowego