Stypendia naukowe

Najważniejsze informacje:

 • Konkurs skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora,
 • Stypendium doktorskie w wysokości 5000 zł miesięcznie i przyznawane jest na okres przygotowywania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 • Do konkursu można zgłaszać wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich, jeżeli badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe,
 • Do konkursu kwalifikowane są wnioski, w których uwzględnione zostanie odbycie przez wnioskodawcę stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym,
 • Wniosek o finansowanie stypendium doktorskiego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do 16 marca 2020 r. do godz. 16:00 oraz w formie papierowej (wydruk z systemu OSF) w jednym egzemplarzu, wraz z wymaganymi załącznikami do Działu Nauki w nieprzekraczalnym terminie do  9 marca 2020 r.
 • Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie NCN (www.ncn.gov.pl)

Podstawa prawna:

Najważniejsze informacje:

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać doktoranci lub nauczyciele akademiccy, którzy nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i są zatrudnieni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (umowa o pracę).

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić w systemie OSF (system zostanie otwarty 1.12.2019) następnie wersję roboczą wysyłać na adres mailowy: hylaa@uek.krakow.pl. Po weryfikacji i sprawdzeniu poprawności przez pracownika Działu Nauki należy wysłać kompletny wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pomocą systemu OSF.
Wygenerowany plik nie może mieć więcej niż 50 MB.

Wniosek o przyznanie stypendium dla wybitnego młodego naukowca za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej wraz z kompletem załączników wyszczególnionych w § 6 ust. 1 oraz 2 stosownego rozporządzenia musi zostać złożony do Działu Nauki w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r.

Stypendium może być przyznane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

UWAGA!
Zniesiono dotychczasowy 4-letni okres wykazywania osiągnięć. Młody naukowiec może wskazać swoje najlepsze osiągnięcia z całego okresu pracy naukowej, które zostały zrealizowane do 30 listopada 2019 r.

Szczegółowy zakres informacji jakie należy zawrzeć we wniosku znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2019-r

Cele

Wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Adresaci

Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

 • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
 • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1986 lub później). Wiek ten może zostać przedłużony w następujących przypadkach:
  • z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka wiek ulega przedłużeniu w przypadku kobiet, które urodziły dziecko lub osób, które przysposobiły dziecko, o 1 rok na każde dziecko, niezależnie od daty urodzenia lub przysposobienia dziecka,
  • z tytułu przerwy w pracy naukowej o maksymalnie 2 lata, przy czym wiek ulega przedłużeniu o wszystkie udokumentowane okresy przerw w prowadzeniu badań naukowych trwające łącznie nie krócej niż 12 miesięcy w przypadku ubiegania się o przedłużenie o jeden rok lub nie krócej niż 24 miesiące w przypadku ubiegania się o przedłużenie o dwa lata.

 

*PRACE B+R (tzw. prace badawczo-rozwojowe) są to systematycznie prowadzone prace twórcze podjęte w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również w celu znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy.

Obejmują one trzy rodzaje prac:

 • badania podstawowe (basic research – prace teoretyczne i eksperymentalne nieukierunkowane w zasadzie na uzyskanie konkretnych zastosowań);
 • badana stosowane (applied research – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania);
 • prace rozwojowe (experimental development – prace polegające na zastosowaniu istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących wyrobów, usług i procesów).

 

Oferta

W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. W najbliższym konkursie Fundacja przyzna ok. 130 rocznych stypendiów.

UWAGA! Zgodnie z nowym regulaminem obowiązującym kandydatów składających wnioski w najbliższym konkursie stypendium można otrzymać tylko raz.

Fundacja przyznaje również wyróżnienia wybitnym kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu w trzech obszarach dziedzinowych: nauk humanistycznych i społecznych, przyrodniczych i medycznych oraz ścisłych i technicznych. Stypendia tych osób zostaną powiększone o środki uzyskane przez Fundację z wpłat na działalność organizacji pożytku publicznego (1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych). W ubiegłych latach stypendia wyróżnionych laureatów wynosiły 36 000 zł.

Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą. Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach. Osoby te zostaną wybrane spośród laureatów, którzy zgłosili chęć odbycia takiego wyjazdu we wniosku o stypendium oraz załączyli wymagane dokumenty (opisane w RegulaminieInstrukcji przygotowania wniosku).