Podstawa prawna:

Najważniejsze informacje:

 • Nagroda może być przyznana za:
  • rozprawy doktorskie wyróżnione na podstawie uchwały,
  • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego,
  • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub działalności wdrożeniowej.
 • Kandydatem do nagrody może być osoba, której stopień naukowy doktora albo stopień naukowy doktora habilitowanego został nadany w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku,
 • Nagroda za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub działalności wdrożeniowej może zostać przyznana indywidualnie albo zespołowo,
 • W przypadku nagród za wyróżnioną rozprawę doktorską oraz za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, wnioskodawca może zgłosić po jednym kandydacie w danej dyscyplinie naukowej do każdej z nagród. W przypadku nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub działalności wdrożeniowej wnioskodawca może zgłosić jednego kandydata do nagrody,
 • Do wniosku należy dołączyć dwie rekomendacje sporządzone w związku z wnioskiem (rekomendację, może sporządzić osoba, która nie jest zatrudniona w podmiocie, w którym jest zatrudniony kandydat do nagrody oraz nie pozostaje z kandydatem do nagrody w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności oraz posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego),
 • Wniosek składa się w formie papierowej w Dziale Nauki w terminie do dnia 10 marca 2020 r., w celu zaopiniowania przez Senat.

Załączniki:

Wniosek o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o niekaralności