Nagrody, konkursy

Przyznane nagrody i wyróżnienia za działalność naukową w 2020 roku


Podstawa prawna:

Załącznik nr 20 do Regulaminu wynagradzania pracowników UEK:

Wniosek o przyznanie nagrody Rektora UEK za uzyskanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

Załącznik nr 21 do Regulaminu wynagradzania pracowników UEK:

Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej Rektora UEK za osiągnięcia naukowe

Podstawa prawna:

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przyznawane są na podstawie:

 1. art. 362 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 poz. 85, z późn. zm.),
 2. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Poz. 182),
 3. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Poz. 429).

Najważniejsze kwestie obowiązujące uprawnionych wnioskodawców:

 1. wnioski o przyznanie nagród należy składać w terminie do dnia 15 lipca danego roku, a  nagrody przyznawane są do dnia 15 stycznia następnego roku;
 2. nagrody mogą być przyznane za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz całokształt dorobku;
 3. wnioskodawca w danym roku może zgłosić po jednej osobie lub grupie osób (do nagrody zespołowej), w każdym z rodzajów znaczących osiągnięć w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub wdrożeniowej, oraz po jednej osobie do nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej lub za całokształt dorobku;
 4. wnioskodawca może wskazać we wniosku jako kandydata do nagrody:
  • osobę zatrudnioną w kierowanym przez niego podmiocie albo
  • grupę osób, jeżeli w jej skład wchodzi co najmniej jedna osoba zatrudniona w kierowanym przez niego podmiocie;
 5. nagroda może być przyznana za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej uzyskane w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku;
 6. wniosek powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia (wzór wniosku do pobrania);
 7. wnioski należy składać w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra;
 8. w przypadku nagrody za całokształt dorobku wskazano, że kandydat do nagrody winien posiadać nie krótszy niż 20 lat okres zatrudnienia w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej;
 9. wnioskodawca, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia nagrodowego, wraz z wnioskiem składa odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego prowadzenie przez kierowany podmiot działalności naukowej w sposób samodzielny i ciągły w postaci:
  • aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, lub
  • umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji wnioskodawcy;
 10. wnioskodawca, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, wraz z wnioskiem składa informację obejmującą wykaz:
  • badań naukowych zrealizowanych przez wnioskodawcę w ciągu ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji i innych osiągnięć naukowych,
  • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych;
 11. przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki orazrozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki obowiązują jedynie uczelnie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne podmioty wskazane w § 4 ust. 1 pkt 2-10 rozporządzenia;
 12. wszelkie pytania i wątpliwości związane z przyznawaniem nagród pozostałych ministrów sprawujących nadzór nad uczelniami należy kierować bezpośrednio do właściwych urzędów obsługujących ministrów;
 13. wszelkie pytania i wątpliwości związane z przyznawaniem nagród Prezesa Rady Ministrów należy kierować bezpośrednio do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Prosimy o kierowanie wszelkich pytań i wątpliwości drogą elektroniczną na adres mailowy nagrodyministra@mein.gov.pl

Podstawa prawna:

Najważniejsze informacje:

Nagrody Prezesa Rady Ministrów mogą być przyznawane za:

 1. rozprawy doktorskie wyróżnione na podstawie uchwały;
 2. wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego;
 3. osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub działalności wdrożeniowej.

Nagroda za wyróżniającą się rozprawę doktorską lub nagroda za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego może zostać przyznana osobie, której stopień doktora lub stopień doktora habilitowanego został nadany w roku 2021. Nagroda za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub działalności wdrożeniowej może zostać przyznana indywidualnie albo zespołowo. W przypadku nagród za wyróżniającą się rozprawę doktorską oraz za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, wnioskodawca może zgłosić po jednym kandydacie w danej dyscyplinie naukowej do każdej z nagród. W przypadku nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub działalności wdrożeniowej może zostać zgłoszony tylko jeden kandydat do nagrody.

Stosowne wnioski, wraz z proponowanym uzasadnieniem i załącznikami (za wyjątkiem rekomendacji), proszę przesłać w wersji elektronicznej na adres salwaj@uek.krakow.pl do dnia 23 lutego 2022 roku w celu przekazania ich do zaopiniowania przez Senat.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Senat należy wystąpić o 2 rekomendacje i po ich uzyskaniu przesłać w wersji elektronicznej na adres salwaj@uek.krakow.pl .

Termin dostarczenia rekomendacji upływa z dniem 21 kwietnia br.

Rekomendacje może sporządzić osoba, która nie jest zatrudniona w podmiocie, w którym jest zatrudniony kandydat do nagrody, nie pozostaje z kandydatem do nagrody w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności, nie była promotorem lub recenzentem w postępowaniu o nadanie kandydatowi do nagrody stopnia doktora lub doktora habilitowanego oraz posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego.

Załączniki:

#Label

Międzynarodowy konkurs o nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe – Instytut  De Republica

Instytut De Republica uruchamia pierwszą edycję konkursu, w którym wyróżniani są przedstawiciele świata nauki i sztuki. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki. Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja 2022 roku.

Celem Nagrody Instytutu De Republica jest wspieranie i promocja najzdolniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki, a także docenienie wybitnych polskich naukowców, którzy swoją pracą, całym dorobkiem naukowym oraz działalnością międzynarodową są inspiracją dla młodych pokoleń.

Wyróżnienie przyznawane przez Instytut De Republica ma charakter honorowy i edukacyjny, dzięki któremu bliżej można poznać badania i twórczość polskich naukowców. Jego rolą jest podkreślenie renomy i niepowtarzalności wkładu wszystkich laureatów w rozwój polskiej nauki.

„Nagroda Instytutu De Republica to honorowe wyróżnienie skierowane do polskich naukowców – zarówno tych młodych, jaki i tych którzy całe swoje życie poświęcili nauce. Pragniemy za jej pośrednictwem nobilitować, a jednocześnie wyrazić szczególną wdzięczność za dostarczenie swoją pracą inspiracji badawczej dla całej rzeszy specjalistów wielu dziedzin. Jestem przekonany, że konkurs przyczyni się do popularyzacji polskiej nauki, a dzięki otrzymanym zgłoszeniom będziemy mogli bliżej poznać dokonania naukowców, często niedocenianych w Polsce i na świecie” – mówi dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz., dyrektor Instytutu De Republica.

W konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy, czyli osoby do 40. roku życia, którzy na wczesnym etapie kariery, wykazują potencjał osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie oraz wszyscy naukowcy (bez ograniczenia wiekowego) posiadający znaczący dorobek naukowy. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: uczelnie, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty badawcze, jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności, stowarzyszenia naukowe oraz osoby prywatne.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli świata nauki wyłonieni laureatów w danej kategorii: nauk humanistycznych; nauk społecznych; sztuki; za cały dorobek naukowy oraz za działalność międzynarodową.

Laureaci Nagrody otrzymają statuetkę zaprojektowaną przez wybitnego rzeźbiarza Macieja Zychowicza, nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych oraz możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica (w terminie do 2 lat od przyznania nagrody).

Regulamin zawierający szczegółowy opis konkursu oraz listę wymogów niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia kandydata, a także wszystkie dokumenty, znajdują się na stronie http://www.iderepublica.pl.

Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego – XI edycja

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem.

Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Konkurs realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

W XI edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 roku.

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

XI edycja Konkursu realizowana jest według następującego harmonogramu:
a) nadsyłanie prac – do dnia 16 sierpnia 2022 r.
b) uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia – nie później niż do 30 listopada 2022 r., po ogłoszeniu daty na stronie internetowej www.knf.gov.pl

Szczegóły znajdują się pod linkiem: /kliknij/

Konkurs Prezesa UOKIK na najlepszą pracę doktorską poświęconą ochronie konkurencji lub ochronie konsumentów

Trzecia edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską w obszarze ochrony konkurencji oraz ochrony konsumentów.

NAGRODY

Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 8 tys., 5 tys. i 3 tys. zł. Ponadto nagrodzone opracowania mogą zostać opublikowane w formie drukowanej lub na stronie internetowej UOKiK.


KRYTERIA OCENY

Kapituła konkursowa bierze pod uwagę:

 • jakość merytoryczną pracy
 • wniesienie znacznego wkładu w rozwój nauki w badanej dziedzinie
 • udział badań empirycznych w stosunku do części teoretycznej pracy
 • nowatorski i twórczy charakter pracy
 • aktualność zagadnienia
 • edytorski charakter pracy

FORMALNOŚCI

Należy złożyć:

 1. wypełniony formularz
 2. egzemplarz pracy (wersja drukowana oraz elektroniczna)
 3. streszczenie (wersja drukowana oraz elektroniczna)
 4. dwie recenzje pracy doktorskiej
 5. zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy.

TERMINY

Na prace obronione od 16 października 2018 r. do 15 października 2021 r. czekamy do 29 października 2021 r. (godz. 16.15) – decyduje data wpływu. Na kopercie należy dopisać odpowiednio „Konkurs na pracę doktorską – DK – konkurencja” lub „Konkurs na pracę doktorską – DK – konsumenci”. Wyniki ogłosimy w pierwszym kwartale 2022 r.


WAŻNE – szczegóły dotyczące konkursu, w tym formalności, znajdują się w poniższych załącznikach:


DODATKOWE INFORMACJE:

Magdalena Trusińska
22 55 60 136
magdalena.trusinska@uokik.gov.pl

Konkurs im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską

Wydawca i Redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” ogłaszają XIX doroczny Konkurs o nagrodę im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz szczególnie wyróżniającą się pracę magisterską, traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego Państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych.
Przyjmujemy prace prawnicze, a także prace z innych dyscyplin, zwłaszcza ekonomii i finansów publicznych, socjologii i politologii, historii, nauki o administracji publicznej, zarządzania oraz szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej. Prace mogą dotyczyć zagadnień krajowych lub przedstawiać ujęcie porównawcze.

Samorząd Terytorialny 5/2021
KONKURS
Ogłoszenie o XIX edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską, dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”.

Patronami instytucjonalnymi Konkursu są: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich,
Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Konkurs obejmuje prace obronione w 2021 r.
Prace wraz z dokumentacją prosimy przysyłać do 31 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Redakcja „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.,
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa (z dopiskiem „Konkurs ST”).

Szczegóły : Ogłoszenie o XIX edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy | Wolters Kluwer

Komisja dopuści pracę do Konkursu, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • pracę obroniono w 2021 r. i zostało dołączone pisemne potwierdzenie przez Uczelnię daty obrony pracy;
 • zakres merytoryczny pracy odpowiada tematyce Konkursu;
 • dołączono dokumentację poświadczającą wysoki poziom pracy:
  – do rozprawy doktorskiej – kopie recenzji z przewodu doktorskiego,
  – do pracy magisterskiej – kopie recenzji oraz pisemny wniosek promotora lub jego zgodę na zgłoszenie pracy do Konkursu – z merytorycznym uzasadnieniem;
 • jeżeli praca została uhonorowana wyróżnieniem uczelnianym lub innym, dołącza się kopię uchwały w tej sprawie lub dyplomu;
 • praca w wersji papierowej z załączoną na płycie CD wersją elektroniczną wpłynęła w terminie wskazanym w ogłoszeniu;
 • został dołączony dokładny adres korespondencyjny Autora pracy oraz adres e-mailowy i numer telefonu.
  Prace mogą nadsyłać zarówno ich Autorzy, jak i Uczelnie (wydziały, instytuty, katedry, zakłady).

Ogólnopolski konkurs Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych, ekonomicznych

Edycja XI − 2021 r.

Ogłoszenie i warunki konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem konkursu jest popularyzacja problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w środowisku akademickim jak również edukacja i zwiększanie świadomości społecznej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i porządku konstytucyjnego RP.

Tematy konkursu:

1. Rola i zadania służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych.
2. Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych.
3. Służby specjalne – historia i teraźniejszość.
4. Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku − zagrożenia i wyzwania.

Nagrody w konkursie:

Miejsce I − nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł
Miejsce II – nagroda finansowa w wysokości  8 000 zł
Miejsce III – nagroda finansowa w wysokości 6 000 zł
Wyróżnienie – nagroda rzeczowa.

Wybrane prace zostaną opublikowane we fragmentach na łamach czasopisma „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.

Warunki:

Do konkursu uczestnicy zgłaszają własną pracę doktorską (I kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną w latach 2019−2021
albo pracę magisterską lub licencjacką (II kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2020/2021 lub w roku poprzednim (2019/2020).

Organizator informuje, że prace będą oceniane w dwóch odrębnych kategoriach:
kategoria I – prace doktorskie,
kategoria II – prace magisterskie i licencjackie.

Prace wraz z wymaganymi dokumentami powinny zostać przesłane zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Dokumenty, które należy załączyć:
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (plik do pobrania).
2. Opinia promotora lub(i) recenzenta.
3. Pisemna zgoda autora opinii(recenzji) na jej wykorzystanie do celów konkursu

Adres, na który należy przesłać pracę wraz z załącznikami:

Gabinet Szefa ABW 
ul. Rakowiecka 2a
00-993 Warszawa 

z dopiskiem na kopercie „KONKURS”
Adres e-mail, na który należy przesłać wersję elektroniczną pracy oraz skany załączników: konkurs@abw.gov.pl

Terminy:
Prace należy przesłać do 31 października 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Prace będzie oceniać Komitet Konkursowy powołany przez Szefa ABW, który wyłoni laureatów konkursu w terminie do 28 lutego 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.abw.gov.pl w ciągu 14 dni od momentu wyboru laureatów przez Komitet Konkursowy. Laureaci zostaną zawiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Informacja prawna w zakresie ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn.zm.): 
Art. 6. Ustawy oraz rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się do:
1) przetwarzania danych osobowych przez jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 1, 3, 5, 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1622), w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest konieczne do realizacji zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, jeżeli przepisy szczególne przewidują niezbędne środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
2) działalności służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091).

Ogólnopolski konkurs Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych, ekonomicznych

Edycja XI − 2021 r.

Ogłoszenie i warunki konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem konkursu jest popularyzacja problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w środowisku akademickim jak również edukacja i zwiększanie świadomości społecznej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i porządku konstytucyjnego RP.

Tematy konkursu:

1. Rola i zadania służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych.
2. Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych.
3. Służby specjalne – historia i teraźniejszość.
4. Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku − zagrożenia i wyzwania.

Nagrody w konkursie:

Miejsce I − nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł
Miejsce II – nagroda finansowa w wysokości  8 000 zł
Miejsce III – nagroda finansowa w wysokości 6 000 zł
Wyróżnienie – nagroda rzeczowa.

Wybrane prace zostaną opublikowane we fragmentach na łamach czasopisma „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.

Warunki:

Do konkursu uczestnicy zgłaszają własną pracę doktorską (I kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną w latach 2019−2021
albo pracę magisterską lub licencjacką (II kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2020/2021 lub w roku poprzednim (2019/2020).

Organizator informuje, że prace będą oceniane w dwóch odrębnych kategoriach:
kategoria I – prace doktorskie,
kategoria II – prace magisterskie i licencjackie.

Prace wraz z wymaganymi dokumentami powinny zostać przesłane zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Dokumenty, które należy załączyć:
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (plik do pobrania).
2. Opinia promotora lub(i) recenzenta.
3. Pisemna zgoda autora opinii(recenzji) na jej wykorzystanie do celów konkursu

Adres, na który należy przesłać pracę wraz z załącznikami:

Gabinet Szefa ABW 
ul. Rakowiecka 2a
00-993 Warszawa 

z dopiskiem na kopercie „KONKURS”
Adres e-mail, na który należy przesłać wersję elektroniczną pracy oraz skany załączników: konkurs@abw.gov.pl

Terminy:
Prace należy przesłać do 31 października 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Prace będzie oceniać Komitet Konkursowy powołany przez Szefa ABW, który wyłoni laureatów konkursu w terminie do 28 lutego 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.abw.gov.pl w ciągu 14 dni od momentu wyboru laureatów przez Komitet Konkursowy. Laureaci zostaną zawiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Informacja prawna w zakresie ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn.zm.): 
Art. 6. Ustawy oraz rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się do:
1) przetwarzania danych osobowych przez jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 1, 3, 5, 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1622), w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest konieczne do realizacji zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, jeżeli przepisy szczególne przewidują niezbędne środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
2) działalności służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091).

Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową pn. „Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy”

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w Ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą współczesnej roli dziedzictwa kulturowego pn. ,,Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy”
Celem konkursu jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych dotyczących współczesnej roli materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie młodych badaczy do prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.
Autorzy mogą zgłaszać do konkursu prace dyplomowe (licencjackie/inżynierskie, magisterskie lub doktorskie) obronione w latach 2018-2020, których elementem są oryginalne wyniki badań i analiz (ilościowych, jakościowych lub mieszanych), których przedmiotem były następujące zagadnienia: 

1) materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe jako zasób w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym w szczególności:
a) społeczne i ekonomiczne znaczenie dziedzictwa kulturowego (przedsiębiorczość a dziedzictwo kulturowe, marketing terytorialny oparty na dziedzictwie, turystyka kulturowa, rewitalizacja obszarów zdegradowanych uwzględniająca dziedzictwo kulturowe),
b) partycypacja w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
c) dziedzictwo kulturowe jako istotna składowa krajobrazu kulturowego, zarządzanie ładem przestrzennym i estetyką przestrzeni,
d) system ochrony dziedzictwa kulturowego i jego funkcjonowanie, w tym instrumenty polityk publicznych wobec dziedzictwa stosowanych w różnych skalach przestrzennych i na różnych szczeblach władz publicznych (od lokalnego po krajowy),
e) rola międzynarodowych organizacji i instytucji (UNESCO, ICOM, ICCROM itp.) oraz aktów prawnych (np. konwencji) dotyczących dziedzictwa kulturowego w promowaniu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego,
f) zarządzanie instytucjami dziedzictwa kulturowego,

2) nowe formy interpretacji i prezentacji dziedzictwa kulturowego, w szczególności:
a) edukacja na rzecz dziedzictwa,
b) dziedzictwo cyfrowe,
c) promocja dziedzictwa kulturowego,
3) statystyka dziedzictwa kulturowego, w tym gromadzenie i upublicznianie danych o niematerialnym i materialnym dziedzictwie kulturowym,
4) inne,
 pokrewne do określonych w poprzedzających punktach zagadnienia.

W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane odpowiednio nagrody za I, II i III miejsce, a laureaci otrzymają nagrody pieniężne: 
• praca licencjacka/inżynierska (2000 zł – 1500 zł – 1000zł);
• praca magisterska (4000 zł – 3000zł – 2000zł);
• praca doktorska (6000zł – 5000zł – 4000zł).

Dodatkową nagrodą dla laureatów, którzy zajmą pierwsze miejsce w swojej kategorii jest możliwość publikacji artykułu opartego o nagrodzoną pracę w wydawnictwie naukowym ,,Ochrona Zabytków” figurującym na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się pod linkiem: http://bityl.pl/sRqAp, wraz z pracą dyplomową, potwierdzeniem obrony pracy oraz recenzją promotora pracy. Zgłoszenia przyjmowane są w formie online.
Prace konkursowe można zgłaszać w formie elektronicznej do 30 czerwca 2021 roku.

Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane dwuetapowej ocenie. W pierwszym etapie, preselekcji, zostaną wzięte pod uwagę takie aspekty jak zgodność pracy z tematyką konkursu, atrakcyjność tematu oraz możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań przez m.in. władze publiczne. W drugim etapie, Komisja Konkursowa oceni m.in. oryginalność i nowatorstwo oraz metodologię badań.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora do 31 października 2021 roku. Nagrody finansowane są ze środków Organizatora przekazanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu przeznaczonego na realizację Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022. 

Do pobrania:Regulamin konkursu

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską z zastosowaniem Statistica – XXIII edycja

Zachęcamy do udziału w XXIII edycji konkursu, którego celem jest promocja autorów najlepszych prac naukowych oraz popularyzacja nowoczesnych metod analizy danych, dostępnych w oprogramowaniu Statistica.

Zapoznaj się z Regulaminem uczestnictwa w konkursie

Nagrody:

 • dla autorów i promotorów prac: łącznie 10 000 zł
 • dla wydziałów promujących zwycięskie prace: wybrane szkolenie zamknięte StatSoft dla pracowników

Autorów i promotorów najlepszych prac czeka także uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów (zobacz zdjęcia).

UWAGA! Termin przesyłania prac został przedłużony do 30 września 2021.

Poprzednim edycjom konkursu towarzyszyła publikacja „Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych”, zawierająca skróty wybranych prac. Wszystkie dotychczasowe tomy publikacji (wydane w latach: 2000200320082012 i 2016) zostały szeroko rozpowszechnione w bibliotekach i instytucjach naukowych na terenie całej Polski.

Sprawdź wyniki XXII edycji konkursu >>

Konkurs Prezesa UOKIK na najlepszą pracę doktorską poświęconą ochronie konkurencji lub ochronie konsumentów

Trzecia edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską w obszarze ochrony konkurencji oraz ochrony konsumentów.

NAGRODY

Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 8 tys., 5 tys. i 3 tys. zł. Ponadto nagrodzone opracowania mogą zostać opublikowane w formie drukowanej lub na stronie internetowej UOKiK.


KRYTERIA OCENY

Kapituła konkursowa bierze pod uwagę:

 • jakość merytoryczną pracy
 • wniesienie znacznego wkładu w rozwój nauki w badanej dziedzinie
 • udział badań empirycznych w stosunku do części teoretycznej pracy
 • nowatorski i twórczy charakter pracy
 • aktualność zagadnienia
 • edytorski charakter pracy

FORMALNOŚCI

Należy złożyć:

 1. wypełniony formularz
 2. egzemplarz pracy (wersja drukowana oraz elektroniczna)
 3. streszczenie (wersja drukowana oraz elektroniczna)
 4. dwie recenzje pracy doktorskiej
 5. zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy.

TERMINY

Na prace obronione od 16 października 2018 r. do 15 października 2021 r. czekamy do 29 października 2021 r. (godz. 16.15) – decyduje data wpływu. Na kopercie należy dopisać odpowiednio „Konkurs na pracę doktorską – DK – konkurencja” lub „Konkurs na pracę doktorską – DK – konsumenci”. Wyniki ogłosimy w pierwszym kwartale 2022 r.


WAŻNE – szczegóły dotyczące konkursu, w tym formalności, znajdują się w poniższych załącznikach:


DODATKOWE INFORMACJE:

Magdalena Trusińska
22 55 60 136
magdalena.trusinska@uokik.gov.pl

Konkurs im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską

Wydawca i Redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” ogłaszają XIX doroczny Konkurs o nagrodę im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz szczególnie wyróżniającą się pracę magisterską, traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego Państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych.
Przyjmujemy prace prawnicze, a także prace z innych dyscyplin, zwłaszcza ekonomii i finansów publicznych, socjologii i politologii, historii, nauki o administracji publicznej, zarządzania oraz szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej. Prace mogą dotyczyć zagadnień krajowych lub przedstawiać ujęcie porównawcze.

Samorząd Terytorialny 5/2021
KONKURS
Ogłoszenie o XIX edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską, dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”.

Patronami instytucjonalnymi Konkursu są: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich,
Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Konkurs obejmuje prace obronione w 2021 r.
Prace wraz z dokumentacją prosimy przysyłać do 31 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Redakcja „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.,
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa (z dopiskiem „Konkurs ST”).

Szczegóły : Ogłoszenie o XIX edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy | Wolters Kluwer

Komisja dopuści pracę do Konkursu, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • pracę obroniono w 2021 r. i zostało dołączone pisemne potwierdzenie przez Uczelnię daty obrony pracy;
 • zakres merytoryczny pracy odpowiada tematyce Konkursu;
 • dołączono dokumentację poświadczającą wysoki poziom pracy:
  – do rozprawy doktorskiej – kopie recenzji z przewodu doktorskiego,
  – do pracy magisterskiej – kopie recenzji oraz pisemny wniosek promotora lub jego zgodę na zgłoszenie pracy do Konkursu – z merytorycznym uzasadnieniem;
 • jeżeli praca została uhonorowana wyróżnieniem uczelnianym lub innym, dołącza się kopię uchwały w tej sprawie lub dyplomu;
 • praca w wersji papierowej z załączoną na płycie CD wersją elektroniczną wpłynęła w terminie wskazanym w ogłoszeniu;
 • został dołączony dokładny adres korespondencyjny Autora pracy oraz adres e-mailowy i numer telefonu.
  Prace mogą nadsyłać zarówno ich Autorzy, jak i Uczelnie (wydziały, instytuty, katedry, zakłady).

Ogólnopolski konkurs Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych, ekonomicznych

Edycja XI − 2021 r.

Ogłoszenie i warunki konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem konkursu jest popularyzacja problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w środowisku akademickim jak również edukacja i zwiększanie świadomości społecznej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i porządku konstytucyjnego RP.

Tematy konkursu:

1. Rola i zadania służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych.
2. Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych.
3. Służby specjalne – historia i teraźniejszość.
4. Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku − zagrożenia i wyzwania.

Nagrody w konkursie:

Miejsce I − nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł
Miejsce II – nagroda finansowa w wysokości  8 000 zł
Miejsce III – nagroda finansowa w wysokości 6 000 zł
Wyróżnienie – nagroda rzeczowa.

Wybrane prace zostaną opublikowane we fragmentach na łamach czasopisma „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.

Warunki:

Do konkursu uczestnicy zgłaszają własną pracę doktorską (I kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną w latach 2019−2021
albo pracę magisterską lub licencjacką (II kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2020/2021 lub w roku poprzednim (2019/2020).

Organizator informuje, że prace będą oceniane w dwóch odrębnych kategoriach:
kategoria I – prace doktorskie,
kategoria II – prace magisterskie i licencjackie.

Prace wraz z wymaganymi dokumentami powinny zostać przesłane zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Dokumenty, które należy załączyć:
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (plik do pobrania).
2. Opinia promotora lub(i) recenzenta.
3. Pisemna zgoda autora opinii(recenzji) na jej wykorzystanie do celów konkursu

Adres, na który należy przesłać pracę wraz z załącznikami:

Gabinet Szefa ABW 
ul. Rakowiecka 2a
00-993 Warszawa 

z dopiskiem na kopercie „KONKURS”
Adres e-mail, na który należy przesłać wersję elektroniczną pracy oraz skany załączników: konkurs@abw.gov.pl

Terminy:
Prace należy przesłać do 31 października 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Prace będzie oceniać Komitet Konkursowy powołany przez Szefa ABW, który wyłoni laureatów konkursu w terminie do 28 lutego 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.abw.gov.pl w ciągu 14 dni od momentu wyboru laureatów przez Komitet Konkursowy. Laureaci zostaną zawiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Informacja prawna w zakresie ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn.zm.): 
Art. 6. Ustawy oraz rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się do:
1) przetwarzania danych osobowych przez jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 1, 3, 5, 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1622), w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest konieczne do realizacji zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, jeżeli przepisy szczególne przewidują niezbędne środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
2) działalności służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091).

Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową pn. „Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy”

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w Ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą współczesnej roli dziedzictwa kulturowego pn. ,,Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy”
Celem konkursu jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych dotyczących współczesnej roli materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie młodych badaczy do prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.
Autorzy mogą zgłaszać do konkursu prace dyplomowe (licencjackie/inżynierskie, magisterskie lub doktorskie) obronione w latach 2018-2020, których elementem są oryginalne wyniki badań i analiz (ilościowych, jakościowych lub mieszanych), których przedmiotem były następujące zagadnienia: 

1) materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe jako zasób w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym w szczególności:
a) społeczne i ekonomiczne znaczenie dziedzictwa kulturowego (przedsiębiorczość a dziedzictwo kulturowe, marketing terytorialny oparty na dziedzictwie, turystyka kulturowa, rewitalizacja obszarów zdegradowanych uwzględniająca dziedzictwo kulturowe),
b) partycypacja w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
c) dziedzictwo kulturowe jako istotna składowa krajobrazu kulturowego, zarządzanie ładem przestrzennym i estetyką przestrzeni,
d) system ochrony dziedzictwa kulturowego i jego funkcjonowanie, w tym instrumenty polityk publicznych wobec dziedzictwa stosowanych w różnych skalach przestrzennych i na różnych szczeblach władz publicznych (od lokalnego po krajowy),
e) rola międzynarodowych organizacji i instytucji (UNESCO, ICOM, ICCROM itp.) oraz aktów prawnych (np. konwencji) dotyczących dziedzictwa kulturowego w promowaniu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego,
f) zarządzanie instytucjami dziedzictwa kulturowego,

2) nowe formy interpretacji i prezentacji dziedzictwa kulturowego, w szczególności:
a) edukacja na rzecz dziedzictwa,
b) dziedzictwo cyfrowe,
c) promocja dziedzictwa kulturowego,
3) statystyka dziedzictwa kulturowego, w tym gromadzenie i upublicznianie danych o niematerialnym i materialnym dziedzictwie kulturowym,
4) inne,
 pokrewne do określonych w poprzedzających punktach zagadnienia.

W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane odpowiednio nagrody za I, II i III miejsce, a laureaci otrzymają nagrody pieniężne: 
• praca licencjacka/inżynierska (2000 zł – 1500 zł – 1000zł);
• praca magisterska (4000 zł – 3000zł – 2000zł);
• praca doktorska (6000zł – 5000zł – 4000zł).

Dodatkową nagrodą dla laureatów, którzy zajmą pierwsze miejsce w swojej kategorii jest możliwość publikacji artykułu opartego o nagrodzoną pracę w wydawnictwie naukowym ,,Ochrona Zabytków” figurującym na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się pod linkiem: http://bityl.pl/sRqAp, wraz z pracą dyplomową, potwierdzeniem obrony pracy oraz recenzją promotora pracy. Zgłoszenia przyjmowane są w formie online.
Prace konkursowe można zgłaszać w formie elektronicznej do 30 czerwca 2021 roku.

Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane dwuetapowej ocenie. W pierwszym etapie, preselekcji, zostaną wzięte pod uwagę takie aspekty jak zgodność pracy z tematyką konkursu, atrakcyjność tematu oraz możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań przez m.in. władze publiczne. W drugim etapie, Komisja Konkursowa oceni m.in. oryginalność i nowatorstwo oraz metodologię badań.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora do 31 października 2021 roku. Nagrody finansowane są ze środków Organizatora przekazanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu przeznaczonego na realizację Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022. 

Do pobrania:Regulamin konkursu