Nagrody Prezesa Rady Ministrów 2022

Home / Aktualności / Nagrody Prezesa Rady Ministrów 2022

Podstawa prawna:

Najważniejsze informacje:

Nagrody Prezesa Rady Ministrów mogą być przyznawane za:

  1. rozprawy doktorskie wyróżnione na podstawie uchwały;
  2. wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego;
  3. osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub działalności wdrożeniowej.

Nagroda za wyróżniającą się rozprawę doktorską lub nagroda za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego może zostać przyznana osobie, której stopień doktora lub stopień doktora habilitowanego został nadany w roku 2021.
Nagroda za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub działalności wdrożeniowej może zostać przyznana indywidualnie albo zespołowo.

W przypadku nagród za wyróżniającą się rozprawę doktorską oraz za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, wnioskodawca może zgłosić po jednym kandydacie w danej dyscyplinie naukowej do każdej z nagród.
W przypadku nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub działalności wdrożeniowej może zostać zgłoszony tylko jeden kandydat do nagrody.

Stosowne wnioski, wraz z proponowanym uzasadnieniem i załącznikami (za wyjątkiem rekomendacji), proszę przesłać w wersji elektronicznej na adres salwaj@uek.krakow.pl do dnia 23 lutego 2022 roku w celu przekazania ich do zaopiniowania przez Senat.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Senat należy wystąpić o 2 rekomendacje i po ich uzyskaniu przesłać w wersji elektronicznej na adres salwaj@uek.krakow.pl

Termin dostarczenia rekomendacji upływa z dniem 21 kwietnia br.

Rekomendacje może sporządzić osoba, która nie jest zatrudniona w podmiocie, w którym jest zatrudniony kandydat do nagrody, nie pozostaje z kandydatem do nagrody w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności, nie była promotorem lub recenzentem w postępowaniu o nadanie kandydatowi do nagrody stopnia doktora lub doktora habilitowanego oraz posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego.

Załączniki: