Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Home / Aktualności / Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na finansowanie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców.

Wniosek o przyznanie stypendium dla wybitnego młodego naukowca mogą składać doktoranci lub nauczyciele akademiccy, którzy nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i są zatrudnieni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (umowa o pracę).

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić w systemie OSF (system zostanie otwarty 1.12.2019) następnie wersję roboczą wysyłać na adres mailowy: hylaa@uek.krakow.pl. Po weryfikacji i sprawdzeniu poprawności przez pracownika Działu Nauki należy wysłać kompletny wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pomocą systemu OSF.
Wygenerowany plik nie może mieć więcej niż 50 MB.

Wniosek o przyznanie stypendium dla wybitnego młodego naukowca za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej wraz z kompletem załączników wyszczególnionych w § 6 ust. 1 oraz 2 stosownego rozporządzenia musi zostać złożony do Działu Nauki w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r.

Stypendium może być przyznane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

UWAGA!

Zniesiono dotychczasowy 4-letni okres wykazywania osiągnięć. Młody naukowiec może wskazać swoje najlepsze osiągnięcia z całego okresu pracy naukowej, które zostały zrealizowane do 30 listopada 2019 r.

Szczegółowy zakres informacji jakie należy zawrzeć we wniosku znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2019-r

Akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów
i wybitnych młodych naukowców

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców