Nagrody Prezesa Rady Ministrów – za 2019 rok

Home / Aktualności / Nagrody Prezesa Rady Ministrów – za 2019 rok

Uprzejmie informujemy, iż Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła XXVII edycję konkursu o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za:

    • wyróżniającą się rozprawę doktorską,
    • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego,
    • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej.

Kandydatem do nagrody może być osoba, której stopień naukowy doktora albo stopień naukowy doktora habilitowanego został nadany w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.
Nagroda za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub działalności wdrożeniowej może zostać przyznana indywidualnie albo zespołowo.

W przypadku nagród za wyróżnioną rozprawę doktorską oraz za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, wnioskodawca może zgłosić po jednym kandydacie w danej dyscyplinie naukowej do każdej z nagród. W przypadku nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub działalności wdrożeniowej wnioskodawca może zgłosić jednego kandydata do nagrody.

Do wniosku należy dołączyć dwie rekomendacje sporządzone w związku z wnioskiem (rekomendację, może sporządzić osoba, która nie jest zatrudniona w podmiocie, w którym jest zatrudniony kandydat do nagrody oraz nie pozostaje z kandydatem do nagrody w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności oraz posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego).

Wniosek składa się w formie papierowej w Dziale Nauki w terminie do dnia 10 marca 2020 r., w celu zaopiniowania przez Senat.

Szczegółowy zakres informacji jakie należy zawrzeć we wniosku znajdą Państwo na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów.