Kolejna edycja konkursów MAESTRO oraz SONATA BIS

Home / Aktualności / Kolejna edycja konkursów MAESTRO oraz SONATA BIS

Informujemy, iż Narodowe Centrum Nauki ogłosiło dwa konkursy na finansowanie krajowych projektów badawczych z zakresu badań podstawowych:

  • MAESTRO 10 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe,
  • SONATA BIS 8 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Wnioski wysyłane są obecnie jedynie w formie elektronicznej. Zanim jednak wniosek zostanie wysłany w systemie OSF, należy wydrukować jego skróconą wersję wraz z kompletem załączników (oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej; potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą; potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez kierownika projektu) i złożyć do Działu Nauki w nieprzekraczalnym terminie do 10 września br. Po weryfikacji wniosku i podpisaniu załączników przez Prorektora ds. Nauki zostaną Państwu odesłane skany dokumentów, które należy dołączyć w systemie OSF.

W przypadku trudności wszelkie wątpliwości związane z poprawnym opracowaniem wniosku proszę na bieżąco konsultować z Panią Anną Jędrychowską-Mączyńską (tel. 5891), Panią Małgorzatą Lubińską-Przybyło (tel. 5031) lub Panem Tomaszem Rupaczem (tel. 5474).