Granty NCN

Najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami związane z przygotowaniem wniosku konkursowego składanego do Narodowego Centrum Nauki

Raportowanie projektów

Zmiany w projektach

Kierownik projektu jest zobowiązany realizować projekt zgodnie z zapisami umowy o realizację i finansowanie projektów badawczych, staży i stypendiów (wraz z załącznikami) oraz opisem zawartym we wniosku.

W warunkach realizacji projektów/staży/stypendiów finansowanych przez NCN można wprowadzić zmiany w trybie:

  • zgody kierownika jednostki,
  • zgody Narodowego Centrum Nauki,
  • aneksu do umowy,
  • oświadczenia/pisma przesłanego do NCN.

Tryb zmiany zależny jest od rodzaju konkursu, w którym projekt, staż lub stypendium zostały zakwalifikowane do finansowania oraz od rodzaju zmiany.

Na stronie NCN dostępny jest formularz, dzięki któremu po wyborze rodzaju konkursu oraz rodzaju wprowadzanej zmiany można uzyskać szczegółowe informacje nt. trybu zmiany oraz ewentualne wzory dokumentów.

Procedury

OPUS 18 - HS5

Prof. UEK dr hab. Mateusz Pipień

Inflacja prawa w Polsce - perspektywa prawna, ekonomiczna i społeczna

BEETHOVEN CLASSIC 3 - HS4

Prof. UEK dr hab. Marcin Czupryna

Wartości i wynik ekonomiczny: sformalizowany model wieloagentowy

OPUS 16 - HS4

Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur

Przywództwo w miastach dotkniętych zjawiskiem defunkcjonalizacji

OPUS 14 - HS4

Prof. UEK dr hab. Agnieszka Lipieta

Analiza procesów innowacyjnych - ujęcie schumpeterowskie

OPUS 11 - HS4

Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski

Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach

OPUS 6 - HS4

Dr hab. Beata Barczak

Model oceny efektywności sieci biznesowych

OPUS 6 - HS4

Dr hab. Beata Buchelt

Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach

PRELUDIUM 2 - HS4

Mgr Sebastian Brańka

Determinanty aktywności marketingowej polskich miast

PRELUDIUM 2 - HS4

Dr Jakub Głowacki

Mierzenie społecznej wartości dodanej

OPUS 2 - HS4

Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz

Instytucje muzealne z perspektywy ekonomiki kultury

OPUS 2 - HS4

Prof. UEK dr hab. Karolina Klecha-Tylec

Regionalizm w teorii i praktyce gospodarczej państw Azji Wschodniej

OPUS 1 - HS4

Dr Mariusz Łapczyński

Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji
wyszukiwarkaKorzystając z wyszukiwarki można znaleźć podstawowe informacje o projektach, w przypadku których została już podpisana umowa pomiędzy wnioskodawcą a Narodowym Centrum Nauki. Oprócz danych grantobiorcy i wysokości przyznanych środków, można tam znaleźć m. in. informacje na temat statusu projektu, jego czasu trwania oraz listę publikacji, które ukazały się w wyniku przeprowadzonych badań.