Urlopy naukowe

Urlop doktorski

Podstawa prawna:

Najważniejsze informacje:

  • Czas trwania urlopu doktorskiego wynosi maksymalnie 3 miesiące,
  • Komplet dokumentów należy złożyć u kierownika właściwego dziekanatu.

Wykaz dokumentów o przyznanie urlopu doktorskiego:

  • Podanie do Prorektora ds. Nauki,
  • Opinia promotora,
  • Opinia kierownika katedry,
  • Wykaz publikacji,
  • Zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego.

 

Płatny urlop dla celów naukowych

Podstawa prawna:

§ 64 ust. 3 – „Nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w Uczelni, otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym roku, w celu przeprowadzenia badań poza Uczelnią”.

§ 64 ust. 8 – „Urlopu, o którym mowa w ust.3, udziela rektor, na pisemny wniosek pracownika zaopiniowany przez kierownika katedry i radę wydziału, a w przypadku pracownika innej niż wydział jednostki organizacyjnej – przez jej kierownika. Możliwość udzielenia urlopu uwarunkowana jest dodatkowo uzyskaniem pozytywnej opinii komisji senackiej właściwej do spraw badań naukowych”.

Obowiązujące dokumenty: