Stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW

Podstawa prawna:

Najważniejsze informacje:

  • O stypendium mogą starać się pracownicy UEK, którzy w dniu składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia, wyróżniający się poziomem prowadzonych badań naukowych, posiadający znaczący dorobek naukowy, biorący udział w realizacji projektów międzynarodowych czy też biorący udział w stażach i stypendiach zagranicznych,
  • Wnioski o stypendia składa się w formie elektronicznej w systemie OSF, na stronie osf.opi.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca każdego roku. Dodatkowo należy złożyć oświadczenie kierownika jednostki – Dziekana, wygenerowane z systemu OSF po zakończeniu wypełniania wniosku, w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, albo w postaci papierowej,
  • Do wniosku dołącza się opinię Rady Wydziału o kandydacie,
  • Stypendium może być przyznane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.