Najważniejsze informacje:

 • Adresatami konkursu są osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2018 r.,
 • Stypendium doktorskie w wysokości 4500 zł miesięcznie i przyznawane jest na czas przygotowywania rozprawy doktorskiej w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy.
 • Do konkursu można zgłaszać wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich, jeżeli badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe,
 • Do konkursu kwalifikowane są wnioski, w których uwzględnione zostanie odbycie przez wnioskodawcę stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym,
 • Osoba, której przyznane zostanie stypendium doktorskie, zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium,
 • Wniosek o finansowanie stypendium doktorskiego przygotowany w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć:
  • w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do 15 marca 2018 r.
  • w formie papierowej (wydruk z systemu OSF) w jednym egzemplarzu, wraz z wymaganymi załącznikami (uchwałą Rady Wydziału o wszczęciu przewodu doktorskiego kandydata ubiegającego się o stypendium doktorskie oraz dokumentem w języku angielskim potwierdzającym zgodę zagranicznego ośrodka naukowego na odbycie przez kandydata stażu), do Działu Nauki w nieprzekraczalnym terminie do  8 marca 2018 r.
 • Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie NCN (www.ncn.gov.pl)