Programy naukowe

Niezwykle istotną kwestią dla Uczelni jest udział jej pracowników w realizacji różnorodnych programów naukowych. Uczestnictwo pracowników UEK w tej formie działalności naukowej pozwala uzyskać poszczególnym wydziałom dodatkowe punkty w parametrycznej ocenie jednostki naukowej i wpływa na możliwość uzyskania wyższej kategorii naukowej. Oznacza ona m.in. otrzymywanie wyższych środków finansowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania naukowe prowadzone na wydziałach uczelni. Najszerszą ofertę programową, adresowaną zarówno do pracowników mających wybitne osiągnięcia naukowe jak i tych, którzy rozpoczynają dopiero swoją karierę naukową, mają Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2019 roku o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” Minister przyznaje środki finansowe na wsparcie konferencji naukowych prezentujących najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych oraz monografii.
Środki finansowe na wsparcie konferencji naukowych mogą być przyznane na okres nie dłuższy niż 2 lata.
Uczelnia może złożyć 5 wniosków na organizację konferencji naukowych oraz 5 wniosków na wsparcie monografii naukowych (nie dotyczy doktoratów).
Jeden wniosek obejmuje jeden projekt. O wyłonieniu wniosków decyduje Prorektor ds. Nauki.
Wypełnianie wniosków o przyznanie środków finansowych w teleinformatycznym  systemie OSF możliwe będzie od dnia 12 listopada 2019 roku.
Wydrukowaną wersję wniosku należy złożyć w Dziale Nauki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2019 roku.
Szczegółowy zakres informacji, które należy zawrzeć we wniosku znajdą Państwo w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2019 roku o ustanowieniu programu „Doskonała nauka”.

Uwaga: Do wniosku należy dołączyć zewnętrzną recenzję monografii sporządzoną przez specjalizującego się w danej tematyce samodzielnego pracownika nauki (dotyczy wyłącznie wniosków wybranych przez Prorektora ds. Nauki).

.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Program START

Stypendia dla młodych uczonych (termin składania wniosków do Fundacji: wrzesień 2019 r.).

Program MONOGRAFIE

Konkurs w trybie ciągłym.

 

.

Krakowskie Konferencje Naukowe

Władze miasta Krakowa w porozumieniu z Polską Akademią Umiejętności zdecydowały przeznaczyć fundusz w wysokości 350 tys. zł na realizację programu Krakowskie  Konferencje Naukowe w roku 2019.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zorganizowanie konferencji na terenie miasta Krakowa, trwającej minimum 2 dni. Ze względów proceduralnych, do programu mogą zostać włączone tylko te konferencje, które odbywać się będą od 1 kwietnia do 30 listopada 2019 r.

Wnioski należy składać w Dziale Nauki do dnia 11 lutego 2019 r.

Wzór formularza wniosku