Ogłoszenie konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Home / Aktualności / Ogłoszenie konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Informujemy, iż Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 15 oraz PRELUDIUM 15.

W ramach pierwszego z nich naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych, w tym również tych obejmujących zakup lub wytworzenie niezbędnej aparatury naukowo-badawczej. W drugim swoją szansę na kierowanie projektem badawczym mają osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Do zdobycia jest 330 mln zł.

Konkurs OPUS 15 jest przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. W ramach projektu mogą oni m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem, pokryć koszty prowadzenia badań, takie jak koszty oprogramowania, materiałów, usług obcych, wyjazdów, wizyt oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Można w nim również przewidzieć przyznanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców.

Projekty w konkursie OPUS mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Nie ma tu żadnych ograniczeń co do wysokości finansowania, natomiast na etapie oceny wniosku eksperci NCN sprawdzają, czy kosztorys jest prawidłowo skonstruowany i czy koszty są adekwatne do zakresu zadań planowanych w projekcie. Budżet konkursu OPUS 15 to 300 mln zł.

Konkurs PRELUDIUM 15 jest dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, które na dzień 15 czerwca 2018 r. nie będą jeszcze miały stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. Zespół badawczy może liczyć do 3 osób, przy czym osoba posiadająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym w projekcie. Budżet 15 edycji konkursu PRELUDIUM to 30 mln zł.

OPUS 15, PRELUDIUM 15 – najważniejsze zmiany w dokumentacji konkursowej:

  • Skrócony opis projektu badawczego – od edycji 15 konkursów OPUS oraz PRELUDIUM skrócony opis projektu badawczego sporządzany będzie jedynie w języku angielskim.
  • Streszczenie projektu badawczego – od edycji 15 konkursów OPUS oraz PRELUDIUM streszczenie projektu badawczego sporządzane będzie jedynie w języku angielskim.
  • Oświadczenia – wprowadzone zostały nowe typy oświadczeń w odniesieniu do zgody na przetwarzanie danych osobowych we wszystkich wnioskach składanych do NCN.