Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podstawa prawna:

Najważniejsze informacje:

  • Nagrody Ministra mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych,
  • Minister Nauki przyznaje corocznie po jednej nagrodzie w kategorii badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa oraz badań na rzecz rozwoju gospodarki,
  • Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Nauki składa się w formie dokumentu elektronicznego poprzez ePUAP w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
  • Do wniosku dołącza się: opis przebiegu kariery naukowej kandydata do Nagrody; wykaz jego najważniejszych publikacji naukowych; opinię Rady Wydziału dotyczącą osiągnięć naukowych; co najmniej 3 rekomendacje osób posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora (w tym co najmniej jedną zagraniczną); zgodę kandydata na udział w konkursie.


Podstawa prawna:

Najważniejsze informacje:

  • Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora,
  • Nagrody mają charakter nagród indywidualnych,
  • Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać wydziały uczelni, poprzez ePUAP, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, zgłaszając w danym roku jednego kandydata,
  • Do wniosku zawierającego dane dotyczące kandydata do nagrody i uzasadnienie dołącza się publikacje związane z osiągnięciami objętymi wnioskiem, a także 2 rekomendacje sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, zatrudnione w podmiotach innych niż UEK.